A Horizont 2020 program bemutatása

A Horizont 2020 az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó program, amely közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.

A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül a brüsszeli Európai Bizottságtól elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire a lakói, szervezeteik képesek. A pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az összeurópai szinten kimutatható és mérhető hatás.

  • a program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt;
  • a hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyeződik (pl. egészségügy, energia, közlekedés területein);
  • a kiírások 3 fő alaptípusa: RIA (Research and Innovation), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support action)
     

GATEKEEPER - Smart Living Homes - Whole Interventions Demonstrator For People At Health And Social Risks

Smart Living Homes - Whole Interventions Demonstrator For People At Health And Social Risks

A projekt egy a Lodzi Egyetem által korábban kifejlesztett gyógyszeres adherenciát támogató applikáció hazai adaptációját, alkalmazásának egészség-gazdaságtani értékelését célozza.

 

EIT Health

EIT Health

Az elmaradott dél-dunántúli régió hatalmas lehetőséget rejt magában a vonzó mediterrán éghajlat, a gyógyfürdők, az egészségügyi klinikák és a borvidék révén. Egy magas szintű regionális innovációs vezetőkből álló csoport célja, hogy a régiót Magyarország és azon túl is a legegészségesebb régióvá alakítsa. Magas szintű prevenciós és rehabilitációs szolgáltatásokkal valamint egészségügyi kezelési lehetőségekkel vonzzuk majd a helyieket, az egészségtudatos külföldi turistákat és időseket. Első lépés a klinikai igények feltárása és innovatív megoldások generálása, majd a végcél egy Silver Economy regionális fejlesztési terv kialakítása, majd az idősek hálózatának létrehozása és tudománykommunikációs rendezvények megszervezése.

DRYvER - Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

A folyami hálózatok a Föld biodiverzitásának leginkább kritikus területei közé tartoznak. Kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak (pl. ivóvíz és élelmiszer-ellátás, éghajlat-szabályozás), amelyek nélkülözhetetlenek az emberi jólét fenntartásához. Az éghajlatváltozás és a növekvő emberi vízfelhasználás miatt több folyó és patak kiszáradóban van, amely pusztító hatással van a biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra. Jelenleg a globális folyami hálózat több mint felének van kiszáradó ága, amelyek száma drámai módon nő. A kiszáradó folyami hálózatok (DRN) azonban a tudósok és a politikai döntéshozók részéről kevés figyelmet kaptak, a nyilvánosság nem ismeri ezek fontosságát. Következésképpen nincs hatékony integrált biodiverzitás megőrzés és nincs az éghajlatváltozással szembesülő DRN-eket érintő ökoszisztéma-kezelési stratégia.
Egy 25 szakértőből (11 országból - Európa, Dél-Amerika, Kína és Amerikai Egyesült Államok), álló multidiszciplináris csoport EU-s erőfeszítésekkel azt fogja vizsgálni, hogy a klímaváltozás az éghajlatváltozás, az áramlási rendszerek változásán és a vízfelhasználáson keresztül, milyen lépcsőzetes hatással van a biodiverzitásra, a DRN-ek ökoszisztéma funkcióira és ökoszisztéma-szolgáltatásaira. A DRYvER (DRYing riVER hálózatok) össze fog gyűjteni kilenc fókuszbeli DRN (esettanulmány) adatait (EU-ból és CELAC-ból), hogy kidolgozzon egy Európában és az egész világon alkalmazható metarendszer-keretet. Ezenkívül létre fog hozni alapvető tudáson alapuló stratégiákat, eszközöket és iránymutatásokat a DRN-ek költséghatékony adaptív kezelésére. Az érdekelt felekkel és a végfelhasználókkal szorosan együttműködve a DRYvER stratégiákat fog kidolgozni a DRN-kben az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az azokhoz való alkalmazkodásra, integrálva a hidrológiai, ökológiai (beleértve a természet alapú megoldásokat), társadalmi-gazdasági és politikai perspektívákat. A DRYvER végeredményei hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, és az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás élvonalába helyezik Európát.
 

SPRING - Strategic Planning for water Resources and Implementation of Novel biotechnical treatment solutions and Good practices

Strategic Planning for water Resources and Implementation of Novel biotechnical treatment solutions and Good practices - SPRING

A SPRING projekt általános célja olyan integrált vízkészlet-gazdálkodás nyújtása a megbízható vízellátás biztosítása érdekében minden típusú igény számára, amely magában foglalja: innovatív, könnyen kezelhető bio-oxidációs rendszerek kifejlesztését a szennyezett víztestek (álló vagy folyó) kezelésére, költséghatékony valós idejű monitoring eszközöket és végül a kezelés, ellátás és felhasználás jó gyakorlatának megvalósítását a vízgazdálkodásban. A projekt célja bioremediációs megközelítéssel vízszennyező anyagok eltávolítására szolgáló technológiák tovább- és kifejlesztése.

POLISS - Policies for Smart Specialisation

Policies for Smart Specialisation

Az intelligens szakosodás az Európai regionális politika egyik alapvető elve, ami a kutatás és fejlesztési befektetések hatékonyságának növelését célozza meg. Ez a regionális alapú megközelítés a régiók növekedésének és munkahelyeinek fellendítését minden régió saját versenyelőnyének azonosításán és fejlesztésén keresztül teszi lehetővé. Több mint 120 szakosodási stratégia került kifejlesztésre. Az EU által támogatott POLISS pályázat az inteligens szakosodási stratégiák koncepció alkotási, tervezési és megvalósítási területei közötti szakadékkal foglalkozik. Összefogva 8 vezető európai felsőoktatási intézményt és 14 partnert a helyi önkormányzatokból, fejlesztési ügynökségektől, nemzetközi szervezetektől, kutatóintézetektől és magán vállalatoktól a pályázat multidiszciplináris megközelítést tesz lehetővé. Ez új szisztematikus bizonyítékot és módszertani eszközöket ad a tudósok, politikai döntéshozók és helyi szakemberek kezébe az intelligens szakosodási akciók tervezéséhez.

JARC - Joint Action on Rare Cancers

Joint Action on Rare Cancers

A Joint Action on Rare Cancers (JARC) célja az Európai Unió (EU) Bizottság, az EU tagállamok és minden érdekelt erőfeszítésének egyesítse és maximalizálása volt az ritka rákokat érintő ellátás és kutatás minőségének előremozdításáért. 
A JARC az Európai Referenciahálózat (European Reference Networks - ERN) köré építette a tevékenységét, amely közül hármat a ritka rákoknak tartanak fenn. A JARC az ERN-ek létrehozási folyamatának optimalizálását célozta meg operatív megoldások és szakmai támogatás nyújtásával az alábbi ritka rákokat érintő területeken: ellátás minősége, epidemiológia, kutatás és innováció, az oktatás illetve a prevenció, diagnózis és kezelés a tudomány mai állásának megfelelő meghatározása.
 

ODYSSEUS - Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under complex geological settings

Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under complex geological settings, ODYSSEUS

A pályázat célja az európai, bonyolult földtani helyzetben lévő kőszén készletek hasznosításának kutatása gazdaságosan kinyerhető technológiák ajánlásával. Elérendő cél a szénből folyékony üzemanyaggá való átalakítás a legújabb felszíni technológiák (CTL, CTG) és in situ átalakítási eljárások, mint pl. a telepben tárolt gázok (CSG), felhagyott, és működő bányák üregeiben felhalmozódó gázok lecsapolására (CBM, CMM) és a felszín alatti elgázosítás (UCG) tisztaszén technológiáinak fejlesztése, beleértve a CO2 leválasztást, tárolást és átalakítást (CCS és CCU) is.
A támogatott tevékenységek: Mintagyűjtés és a minták elszállítása a Vasasi bányából a felszíni elgázosítási kísérletekhez laboratóriumi és demonstrációs méretben (15-20t), 3D földtani modell adatrendszerének előkészítése és átadása a modellépítéshez térinformatikai környezetben, szakértői konzultáció és látogatások, anyagvizsgálati mérések végzése, kiértékelése, tanulmányok készítése, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, az eredmények publikálása rendezvényeken és szakmai folyóiratokban.
 

FIRES - Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society

Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society

A projekt egy szélesebb kontextusban vizsgálta meg az európai intelligens, befogadó és fenntartható növekedést és célként tűzte ki Európa újításra, növekedésre és munkahely teremtésre való képességének növelését. A pályázat a vállalkozói szellem központi szerepe mellett érvelt, ezért a projektnek a célja pénzügyi és intézményi reformok kidolgozása az európai vállalkozói társadalom kiépítéséhez. A projekt szándéka Európát visszaterelni az inkluzív, fenntartható növekedés útjára, amelyhez elengedhetetlen Európa vállalkozó szellemének (újra)élesztése. A projekt teljes körűen megvizsgálta az európai intézményi megegyezéseket, és ezek képességét vagy képtelenségét arra, hogy mozgósítsák Európa emberi, pénzügyi és tudás forrásait a vállalkozói tevékenységek érdekében.

Smart Ground - SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials

SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials

Az EU gazdasága számára a nyersanyagok egyre fontosabb szerepet töltenek be, azonban hozzáférhetőségüket egyre fokozottabb nyomás jellemzi. Európában a különféle típusú hulladéklerakók jelentős másodlagos nyersanyag forrásnak bizonyulnak, azonban a jelenlegi programok nem támogatják megfelelően ennek a potenciálnak a felismerését.
A Smart Ground főbb célkitűzései mennyiségi és strukturális ismeretek gyűjtése a másodlagos nyersanyag erőforrásokról, a nyersanyagokra és a hulladékleltárra vonatkozó meglévő szabályok/előírások összegyűjtése, majd a másodlagos nyersanyagokra vonatkozó új sztenderdek megalkotása, az összegyűjtött adatok integrálása egy speciális uniós adatbázisba a másodlagos nyersanyagok legígéretesebb piacainak azonosítása érdekében, a politikai döntéshozók és a közvélemény tudatosságának növelése a hulladéklerakókból kitermelt másodlagos nyersanyagok pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megítélése érdekében.
A projekt legfőbb célja tehát a kommunális és ipari hulladékokra vonatkozó EU-szintű integrált platform és adatbázis létrehozása, mely magába foglalja a már meglévő és a projekt során pilot hulladéklerakókon végzett vizsgálatokból származó adatokat, információkat. 
A projekten belül a PTE fő feladata egyrészt egyes települési hulladéklerakók, meddőhányók megmintázása, az anyagáramok és az ásvány-készlet becslése, valamint a vett minták laboratóriumi elemzése, másrészt oktatási anyagok összeállítása és képzések lebonyolítása volt.