Az INTERREG Határon Átnyúló Együttműködési Program bemutatása

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 az EU  kohéziós  politikájának  fontos  részét  képezi, hiszen a többi INTERREG programhoz hasonlóan - az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárul az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához.

A program, nagyságrendjéből és speciális határmenti jellegéből fakadóan elsősorban együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat a meghatározott prioritási tématerületeken belül, nem teszi lehetővé nagy léptékű beavatkozások végrehajtását. A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti megerősítését,valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.

Potenciális pályázók, kedvezményezettek lehetnek többek között helyi, megyei önkormányzatok és non-profit szervezeteik, önkormányzati társulások és non-profit szervezeteik, fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, vízügyi, környezetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok és természetvédelmi területek igazgatóságai, kulturális intézmények, turisztikai szervezetek, egyetemek, főiskolák és non-profit szervezeteik, oktatási és képzési intézmények, munkaügyi központok, kamarák.

http://www.huhr-cbc.com

 

CHOIR - Hungarian - Croatian choir workshop

Hungarian - Croatian choir workshop

 A Pécsi Egyetemi Kórus és a Josip Storssmayer Egyetem Művészeti Akadémiájának (Eszék) kórusai közös művészeti programot adnak elő. Megismerik egymás kórus kultúráját és közös koncertet adnak elő, melyet mindkét országban kétszer mutatnak be (Eszéken, Fiumében, Pécsett és Szegeden). Műhelymunkák keretében műveket tanulnak meg Kodály Zoltántól és horvát korál szerzők népzenén alapuló munkáiból illetve Carl Orff Carmina Burana című művét. A pécsi kórus az eszéki Művészeti Akadémia tanárának vezetésével kortárs horvát szerzők műveit, míg az eszéki kórus a PTE Művészeti Kar tanárának vezetésével kortárs magyar műveket sajátít el. A két intézmény egyetemi hallgatói, mint célcsoport, a tanulmányaikhoz nyernek tapasztalatot egymás zenei kultúrájának megismerésén keresztül

TaMPeD - Joint elaboration and implementation of a primary school talent management and personality development program

Joint elaboration and implementation of a primary school talent management and personality development program

A tehetség, mint minden más jelenség, menedzselést igényel. Számos programot terveztek a tehetséges munkaerő menedzselésére az üzleti és szolgáltató szektorban, de nincs egyértelmű program a tehetséges diákok kezelésére az iskolákban. Nem túlzás, hogy a legértékesebb „természeti kincs” az emberi tehetség. A határ két oldalán fekvő iskoláknak nincs egységes tehetségfejlesztési módszertanuk, a tehetséges gyerekek kezelésének jelenlegi alapjait mind tartalomban, mind eszközeiben fejleszteni kell. A legújabb kutatások szerint a sikeres tehetséggazdálkodásnak összetettnek kell lennie és fontos része kell, hogy legyen a tehetséges gyerekek személyiségfejlesztése is. Ez a terület jelenleg hiányzik a meglévő programokból és gyakorlatokból.

A projekt célja a tehetséggazdálkodási és személyiségfejlesztési program közös kidolgozása és a rugalmas tanulási útvonalak előmozdítása, beleértve a pályaválasztási tanácsadást is.
 

CHP - Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of heritage preservation through cultural events

Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of heritage preservation through cultural events

A PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszéke alap és mesterfokon is szervez képzéseket – úm. közösségszervező, kulturális örökség szervező, kulturális mediátor – annak érdekében, hogy megfeleljen a felsőoktatás felé támasztott társadalmi és munkaerőpiaci követelménynek, hogy megfelelő tudással és készségekkel rendelkező szakértőket képezzen a kulturális és szocio-gazdasági kihívások megfelelése érdekében. A néphagyományok megőrzését célzó, folyamatos művészi tevékenységet ellátó kulturális egyesületeknek szükségük van olyan elkötelezett és hozzáértő tagok toborzására, akik elhivatottak, hogy tegyenek valamit a kulturális intézetek és egyesületek fenntartásáért és ezen kívül olyan háttérmunkákra is képesek, mint a szervezés, pályázás, pénzügyi ellenőrzés. A pályázat segíti és egyben vizsgálja a horvát népzene és néptánc megőrzését célzó civil szervezeteket. A pályázat összehozza a horvát-magyar határ két oldalán élőket. Ezek az emberek évtizedes hagyományokkal bíró horvát civil szervezetek tagjai és mindemellett a hagyományos zenéért és táncért rajongó horvátok és magyarok.
A vezető partner, a Társadalmi Befogadás Szakkollégium, felelős a négy megrendezésre kerülő hagyományos horvát népzenei és tánc esemény szakmai háttér vizsgálatának tervezéséért és ellenőrzéséért, továbbá a kutatási tanulmányok elkészültéért, értékeléséért és nyilvánosságra hozásáért. A négy partner, a VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a MOHÁCSI SOKACOK OLVASÓKÖRE Egyesület, a HKUD VALPOVO 1905, Táncegyüttes és a HKUD OSIJEK 1862 Táncegyüttes felel a négy különböző esemény megszervezéséért, ahová a három másik partnert, mint vendég előadókat hívják meg és a vezető partnernek az esemény szervezésével kapcsolatos teljes dokumentációhoz teljes betekintést enged.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

CABCOS3 - Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

A projekt fő célja a PTE Immunológiai és Biotechnológiai Tanszékének, valamint horvát Baranja Közegészségügyi Szolgálat Tanszékének együttműködésében az, hogy világos és bizonyítékokon alapuló jelentést készítsenek a határmenti populáció immunitás védelméről a a vakcinával megelőzhető fertőző betegségek esetében. Egy egyszerű, gyors, olcsó és hatékony laboratórium elemzési módját az egyéni immunitás vizsgálatának az olyan fertőző betegségek esetén mint a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (MMR), a magyar partner kifejlesztette és publikálta. A klasszikus vpc-ket mindkét országban jól szervezett módon felszámolta a közegészségügy, de sajnos egyes erősen fertőző betegségek, beleértve a kanyaró ismét megjelentek világszerte, beleértve a közelmúltban Európát is.

Mindkét határ menti régióban alapvető fontosságú a veszélyeztetett csoportok azonosítása és az újraoltás protokolljának meghatározása. Ennek a feladatnak a végrehajtásához az említett laboratóriumi módszer alkalmazható, kiterjeszthető.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

V-Educa2 - Vocational education 2

Vocational education 2

A V-educa 2 a közel nulla energiaigényű épületek (nearly zero energy buildings, nZEB) témájával foglalkozó oktatási projekt, amelyet az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 támogatott.
A V-Educa 2 átfogó célja elősegíteni a továbblépést a hagyományos és gyakran nem elég energia-hatékony épületek tervezésétől és kivitelezésétől az EU által elvárt nZEB előírások megvalósítása felé.
A projekt fő tevékenységei  következők:
-    az energia-hatékony építészeti megoldások elemzése a határ két oldalán,
-    az energiahatékonysági szempontból „legjobb" építési projektek bemutatása esettanulmány jelleggel,
-    az nZEB szempontokra fókuszáló nyári egyetem tananyagának fejlesztése,
-    nyári egyetem szervezése a határ mindkét oldalán,
-    tanulmányutak szervezése,
-    a hallgatók gyakorlati oktatása egyetemi kurzus formájában,
-    útmutató kidolgozása a költségoptimalizált nZEB konstrukciók megvalósításához,
-    projektmenedzsment, kommunikációs feladatok

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

EVcc - Electric vehicle competence and experience centre

Electric vehicle competence and experience centre

Az EVCC (Electric vehicle competence and experience centre) projekt az elektromobilitás népszerűsítését segítette elő a határtérségben demonstrációs rendezvények szervezésével és egy határmenti elektromobilitási stratégia összeállításával.

Fő tevékenységei a következők:
•    Workshopok szervezése szakemberek és önkormányzati alkalmazottak számára
•    Határmenti térség elektromobilitási helyzetének vizsgálata 
•    Elektromos autó és töltőállomás beszerzése, majd azok bemutatása demonstrációs rendezvényeken
•    Információs napok szervezése a lakosság számára
•    Elektromobilitási stratégia összeállítása szakértők segítségével
 

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

RE.M.I.S.E - Cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementationn of a joint adult education training programme

Cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementationn of a joint adult education training programme

A RE.M.I.S.E projekt célja a szociális gazdasági szektor határ menti régióiban meglévő erőforrásainak, lehetőségeinek és fejlesztési igényeinek feltárása, majd az átfogó helyzetfelmérés eredményei alapján a „Társadalmi vállalkozások menedzselése” című képzés tananyagának közös kidolgozása.  A képzési terv akkreditációját követően 90 óra elméleti és 30 óra gyakorlati képzésből álló felnőttképzési program valósul meg a határ mindkét oldalán. A projektben résztvevő szakemberek számára képzéseket, workshopokat tartunk, a bevont társadalmi vállalkozások pedig szervezetfejlesztésben és coachingban is részesülnek, valamint hálózatfejlesztésben, szakmai vásárokon és tanulmányutakon vesznek részt.
A „Társadalmi vállalkozások menedzselése” képzés elősegíti, hogy olyan szakemberek álljanak rendelkezésre a határ mindkét oldalán, akik az elsajátított szakmai ismereteik és kompetenciák révén képesek lesznek szociális szövetkezetek, társadalmi vállalkozások működtetésére és menedzselésére mind a gazdasági, foglalkoztatási, szociális, közösségfejlesztési és környezeti célok elérése érdekében. A projekt hosszú távú célja a szociális gazdaság fejlesztése, a szektorban foglalkoztattak számának növelése, valamint a gazdasági-társadalmi fejlődés erősítése az együttműködő hálózat bővülésével, mind a horvát, mind a magyar célterületen.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

ISD-Uni - Integrated Settlement Development Centres in the HU-HR border zone

ISD Uni - Integrated Settlement Development Centres in the HU-HR border zone

Magyarország uniós csatlakozása óta sikerrel alkalmazza a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta-n alapuló Integrált Városfejlesztési Stratégiát, melynek mintaprojektjei megtalálhatók a Dél-Dunántúlon. Horvátország 2013-as csatlakozása szükségszerűvé tette önkormányzatai részére az IVS szerinti várostervezést, az európai kulcsszereplők széles körű és áttekinthető részvételével kidolgozott, az európai városok kihívásainak és esélyeinek, valamint eltérő történelmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hátterét figyelembe vevő városfejlesztés-politikai elvek és stratégiák alkalmazását.
A projekt a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar által az építészképzésben már sikerrel alkalmazott, IVS-n alapuló gyakorlatorientált módszertan átadását, közös tananyag kidolgozását, pilot oktatását, valamint a várostervezés gyakorló szakembereinek továbbképzését célozza a magyar-horvát határrégióban.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

ImproveMEd - Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing

Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing

A projekt célja online interaktív tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, beleértve a legújabb gyakorlati készségek fejlesztését célzó kurzusokat is. A program végére közösen 9 oktatási modul került kidolgozásra, három nyelven, az élettan, az immunológia és mikrobiológia, az anatómia és szövettan, a biostatisztika, bioinformatika, biokémia, biotechnológia, farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területén. A PTE szakmai koordinációjával a következő tevékenységek valósultak meg: didaktikai segítség nyújtása az online tananyagok megírásához, a kilenc tananyag elkészítése, fordítása illetve szakmai lektorálása magyar nyelven, interaktív, tréning felület fejlesztésének felügyelete, menedzsmentje, szakmai koordinációja, hallgatói gyakorlati kurzus megszervezése és lebonyolítása, disszemináció, zárókonferencia megszervezése.


A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.