Ugrás a tartalomra

LEANBODY - LEAN in Medical Education: Reaching for Quality Management Tools to Teach Human Anatomy Effectively in a Multicultural and Multilingual Learning Space

Projekt azonosító
2021-1-HU01-KA220-HED-000027542
Projekt címe

LEAN in Medical Education: Reaching for Quality Management Tools to Teach Human Anatomy Effectively in a Multicultural and Multilingual Learning Space

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Göndöcsné Agócs Dóra; agocs.dora@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Dr. Nagy András Dávid; andras.d.nagy@aok.pte.hu
Projekt teljes költségvetése
269.471 EUR
PTE teljes költségvetése
68.172 EUR
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Koordinátor
University of Pecs (HU)

Partnerek
Karolinska Institutet (SE); The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (UK); Sveuciliste u Zagrebu (HR); Masarykova Univerzita (CZ)
Általános leírás

Háttér: 

2024-től az Orvosképzési Világszövetség (WFME) kötelező akkreditációs eljárást vezet be az angol nyelvű orvosi tananyagot nyújtó globális orvosképző intézmények számára. Jelenleg az ebbe a kategóriába tartozó közép-európai orvosi egyetemek még nem jogosultak a WFME általi akkreditációra. Ezen orvosi egyetemek humán anatómia kurzusszervezőinek különösen szükségük van arra, hogy fejlesszék azon képességeiket, hogy kiváló oktatói munkájukat hatékonyabban tudják irányítani a mai multikulturális és többnyelvű környezetben, és összehangolják azt a globális oktatási fenntarthatósági menetrendekkel (a felsőoktatás minőségére vonatkozó 4. fenntartható fejlődési cél - SDG4, a WHO egészségügyi humánerőforrással kapcsolatos globális stratégiájának 1.1. célkitűzése: Munkaerő 2030). E projekthez valódi és megfelelő igényfelmérést készítettek, és felmérést végeztek az összes közép-európai anatómus körében Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és Horvátországban. A felmérés kimutatta, hogy az Európa ezen részén élő anatómusok több mint 70%-a keveset tud az orvosképzés nemzetközi minőségi szabványairól, soha nem hallott a hallgatóközpontú pedagógia fogalmáról vagy az orvostanhallgatóik vagy saját maguk szakmai attitűdfejlődésének mérésére szolgáló értékelési módszerekről, és elismerte, hogy keveset tud a munkahelyi mentális egészségmenedzsment elveiről, annak ellenére, hogy sokan közülük maguk is orvosok. Az ok, amiért az akadémikusok ilyen kevéssé ismerik ezeket a tényleges oktatási kontextusuk szempontjából releváns témákat, az, hogy a közép-európai orvosképzésben általában véve a rendszerszintű minőségbiztosítás fejletlen. Melyek azok a komponensek, amelyek a
az anatómia oktatási hagyományai, amelyeket nem lehet megszüntetni a minőség vagy a presztízs jelentős csökkenése nélkül? A projekt résztvevői, akik ezt a kérdést vizsgálják, közép-európai orvosi egyetemek vezető anatómusai (Pécsi Tudományegyetem Magyarország, Masaryk Egyetem Csehország, Zágrábi Egyetem Horvátország), akiknek kutatásait a világ vezető európai anatómusai (University of Cambridge UK) és a világ vezető orvosi egyetemeinek (Karolinska Institutet Svédország) oktatásfejlesztői egészítik ki. Mivel a résztvevő szervezetek profilja, tapasztalatai és tevékenységei rendkívül relevánsak a pályázat tárgya szempontjából, a projekt eredményei jelentősen segíthetik az anatómusokat nemcsak Közép-Európában, hanem világszerte is abban, hogy fenntartható, magas színvonalú, hallgatóközpontú anatómiaoktatást nyújtsanak, ami a jövő orvosai számára rendkívül időszerű elvárás. Fontos, hogy a projekt alkalmas arra, hogy szinergiákat teremtsen a különböző oktatási szakterületek között: az anatómusok évszázados oktatási hagyományai és a kortárs szakmai oktatásfejlesztők diákközpontú pedagógiái között. A javaslat innovatív, mivel egy olyan online tanárképzési modult hoz létre, amely világszerte minden olyan anatómus számára elérhető, aki hajlandó tanítási hagyományait a kortárs globális fejlesztési célokhoz és normákhoz (pl. SDG4) igazítani. A javaslat céljai reálisak, mivel kiegészítik a résztvevő szervezetek (CLILMED, EDUC) egyéb kezdeményezéseit. A javaslat uniós szinten hozzáadott értéket teremt olyan eredmények révén, amelyek nem érhetők el egyetlen országban végzett tevékenységekkel, mivel az egyes részt vevő országok különböző kulturális kontextusaiban elemezni fogják a vonatkozó jogi kereteket, a tanítási hagyományokat, a globális normák és koncepciók felfogását és értelmezését.

Célkitűzések:

A résztvevők célja, hogy alapos ismereteket szerezzenek az anatómiaoktatásuk szempontjából releváns jogi követelményekről és nemzetközi szabványokról, ami lehetővé teszi számukra, hogy azonosítsák az ezen szabványokkal kapcsolatos meglévő ismereteikben és meggyőződéseikben meglévő hiányosságokat vagy tévhiteket. Megalapozott képet kapnak az anatómia tanítási hagyományainak történetéről, fejlődéséről és eróziójáról világszerte. Lehetőségük lesz saját tanítási hagyományaik erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására. Képesek lesznek frissíteni az anatómia tanulásának pszichológiai és kognitív folyamataival kapcsolatos ismereteiket és meggyőződéseiket az orvostanhallgatók szakmai attitűdjének fejlesztésével összefüggésben. Képesek lesznek feltárni saját korlátaikat anatómusként az orvostanhallgatók attitűdfejlesztésének irányításával kapcsolatos feladataikban. Megismerkednek az ME szakértői által használt releváns pedagógiai értékelési eszközökkel. Megismerik a hallgatóközpontú tanulásban általánosságban használt szókincset, és azonosítani fogják a hagyományaikban meglévő, a hallgatóközpontú tanulásnak megfelelő gyakorlatokat, amelyekről korábban nem tudtak. Képesek lesznek arra is, hogy meghatározzák a tanítási hagyományaikban rejlő fejlesztési lehetőségeket, amelyek segíthetik őket a tanulóközpontú tanulás teljes körű megvalósításában. Megértik, hogy a mentális egészség hogyan kapcsolódik az attitűdfejlődéshez, valamint a tanulóközpontú pedagógia és a tanárok mentális egészségének kapcsolatát. Képesek lesznek azonosítani a diákközpontú pedagógia fenntarthatósági aggályait az egyetemi környezetükben, mint anatómusok. Ennek eredményeként ez a projekt segíteni fogja a közép-európai egyetemeket abban, hogy az orvosképzésben a tanítási hagyományokat a nemzetközi minőségi szabványokhoz igazítsák. Az UP, a MU és az UniZ partnerei olyan orvosi egyetemeket képviselnek, amelyek történelmi gyökerei azonosak a 19. századi osztrák-német orvosképzésben, amely akkoriban világhírű volt, és még mindig kiváló hatással van a régió jelenlegi oktatási hagyományaira. Ezek a
gazdagságot a projekt keretében feltárjuk, és más európai oktatási hagyományok (Cambridge, Stockholm) világhírű tudósainak segítségével kommunikáljuk. E folyamat során elkerülhetetlenül felfedezzük a partnerországok meglévő hagyományainak hiányosságait és hiányosságait, amelyek forrásait a régió résztvevő anatómusainak gondolkodását alakító meglévő jogi keretek, értékek és hiedelmek összehasonlításával tárjuk fel. E projekt eredményei segíteni fogják e regionális fejlődési folyamat befejezését, mivel ezen eredményeknek a régió összes anatómusa körében történő terjesztése lehetővé teszi e projekt megállapításainak szisztematikus megerősítését. Ennek eredményeképpen javulnia kell a lemorzsolódási arányoknak anélkül, hogy a humán anatómia alaptantárgy tudományos szigorát enyhítenék, javulnia kell mind az anatómusok, mind a diákjaik mentális egészségének kezelésének, míg a tanárok és diákjaik szakmai hozzáállásának is mérhető javulást kell mutatnia szisztematikus szinten. A projekt célkitűzései tehát világosan meghatározottak, reálisak, és a résztvevő szervezetek igényeit és céljait, valamint célcsoportjaik igényeit célozzák meg. Fontos, hogy ezek a pontok
az ENSZ által meghatározott, világszerte javítandó kulcsfontosságú célok, ezért a projekt eredményeinek és a közép-európai orvosképzésre gyakorolt hatásuknak összehasonlíthatónak és publikálhatónak kell lenniük a globális közönség és az orvosképzés általános javítása iránt érdeklődő érdekeltek számára. Ez a tény a fő oka annak, hogy az orvosképzés globális vezetői szakértőként csatlakoztak ehhez a konzorciumhoz.

Végrehajtás:

Előkészítésként minden egyes partnerkoordinátor kutatni fogja a minőségi oktatásra és a tervezett tanulási eredményekre (ILO-k) vonatkozó követelményeket az orvosképzésben a saját országukban, ahogyan azt a nemzeti jogszabályaik meghatározzák. A pécsi Kickoff találkozón bemutatásra kerülnek az ugyanezen témakörben alkalmazott nemzetközi szabványok, és tisztázásra kerülnek a releváns értékelésekben és dokumentációkban használt definíciók. A projekt első 12 hónapja során a résztvevők irodalmi áttekintést készítenek az emberi anatómia tanulmányozásának episztemikus, pszichológiai, szociokulturális és gazdasági értékeiről. A 8. hónapban meghívott szakértők ötletbörzét tartanak a projekt résztvevői számára a cambridge-i Magdalene College-ban (Egyesült Királyság). A műhelymunka során azt vizsgálják majd, hogy a kultúra és a társadalom hogyan alakította ki a hozzáállással kapcsolatos elvárásokat.
az orvosokkal szembeni magatartást a történelem során, valamint azt, hogy ezek az elvárások hogyan teljesültek a múltban, és hogyan teljesülhetnek ma az anatómiaórák során. Ugyanezen a workshopon a Karolinska Intézet oktatásfejlesztői ötletbörzét tartanak a hallgatóközpontú pedagógiáról. A 2022-ben Cambridge-ben megrendezésre kerülő workshop résztvevői áttekintést kapnak a mentális egészségmenedzsmentről is az akadémiai oktatási környezetben. A hangsúly az orvosoknál a mentális betegségek jól ismert élethosszig tartó kockázatának mérséklésén lesz. Hogyan alakítják a teljesítménymutatók az orvosi és akadémiai munkahelyen a hozzáállást, és hogyan válthatják ki a mentális betegségeket? Hogyan kezelhetők az ezzel kapcsolatos kockázatok? A Cambridge-i Egyetem szakértői fogják irányítani és tanácsokkal ellátni ezt a képzési modult. Az első 12 hónap elemzésének eredményei és a cambridge-i workshop eredményei a projekt következő szakaszát a következők szerint fogják irányítani. A második 12 hónapban (2023) a projekt résztvevői értékelő eszközöket fognak készíteni. Ebben a kreatív folyamatban a világ egyik legjobban rangsorolt orvosi egyetemének, a svédországi Karolinska Institutet (KI) professzionális fejlesztőpedagógusai lesznek a kulcsszakértők. Ők tartanak majd egy képzési workshopot " Gyakorlati képzési módszertan - A 4. fenntartható fejlődési cél integrálása a minőségi oktatásba a humán anatómia oktatásában" címmel a Pécsi Tudományegyetemen 2023 nyarán. A KI szakértői az UP, a MU és az UniZ résztvevő anatómusaival együtt fogják irányítani a stratégia anatómia kurzusokra történő adaptálásának folyamatát. Arra fognak összpontosítani, hogyan lehet értékelési eszközöket és tanítási/tanulási tevékenységeket (TLA) kifejleszteni az orvostanhallgatók szakmai értékekkel kapcsolatos attitűdfejlődésének mérésére az emberi anatómia tanulása során. Alapos elemzést fognak végezni a fenntarthatósággal kapcsolatos aggályokról, hogy hogyan lehet az ilyen TLA-kat nemzetközi anatómia kurzusokon kezelni, és hogyan lehet a hallgatók értékelését elvégezni ezeken a kurzusokon. A projekt harmadik szakaszában a projekt résztvevői az új értékelési eszközöket rendszeres anatómia kurzusaikon tesztelik. Az eredményeket a projekt nevében szervezett multiplikátor rendezvényeken terjesztik, amelyek a partnerországok anatómusainak nemzeti konferenciáiba integrált rendezvényeket is magukban foglalják. Miután az egyes nemzeti anatómiai társaságok tagjaitól visszajelzéseket gyűjtöttek a kapott mérésekről, a projekt összes eredménye beépül egy online tanárképzési modulba.

Eredmények:

Az igényfelmérés már három ország anatómiai társaságainak valamennyi tagját tudatosította, ami máris a projekt előmozdítására és végrehajtására vonatkozó megállapodásokat eredményezett az érintett társaságok vezetősége részéről. A szakirodalmi áttekintés és a kritikai elemzés eredményei, amelyek az emberi anatómia tanulmányozásának episztemikus, pszichológiai, szociokulturális és gazdasági értékei körül forognak, az orvosi oktatás nyílt hozzáférésű, szakértői értékeléssel rendelkező szakmai folyóirataiban fognak megjelenni. E transzdiszciplináris metaanalízisek leírása és eredményei így világszerte hozzáférhetőek lesznek minden anatómus számára. A projekt során kifejezetten az anatómusok és az emberi anatómiát tanuló orvostanhallgatók igényeihez kifejlesztett értékelési eszközöket szintén egy kutatási folyóiratban fogják közzétenni.
Ezeket az eszközöket először a projekt résztvevői fogják tesztelni 2023-ban, majd más magyar és cseh anatómusok, akik a projekt nevében részt vettek a multiplikátor rendezvényeken. Az összes kísérleti mérést és azok elemzését, valamint a projekteseményeken szerzett tapasztalatokat szisztematikusan rendszerezzük, szintetizáljuk, szerkesztjük és beépítjük a projekt legfontosabb szellemi eredményébe, amely egy online interaktív képzési modul (e-Guidebook) lesz az anatómusok számára világszerte. A részt vevő országok anatómiai társaságainak tagjai körében nyilvánvaló az igény egy ilyen útmutatóra, amint azt a javaslat benyújtása előtt végzett felmérés eredményei is jelezték. Ezen túlmenően a projekt eredményei a projekt egyes partnereinek nemzetközi oktatási együttműködéseinek is hasznára válnak, mint például a CLILMED és a Pécsi Tudományegyetem EDUC partnerei Európában, valamint a világ vezető egyetemeinek nemzetközi anatómusai, akik a Cambridge-i Egyetem és a Karolinska Intézet partnerei. Fontos, hogy ez a projekt jelentősen hozzájárul a közép-európai orvosképzés minőségének javításához, és így segíti a résztvevő magyarországi, csehországi és horvátországi intézmények orvosi programjainak nemzetközi versenyképességét. A minőség, a versenyképesség és a nemzetközi láthatóság javulása a fenntartható fejlődési célok 4. célkitűzésének megvalósítása érdekében tett kézzelfogható erőfeszítéseken keresztül valósul meg az orvosképzésben az inkluzivitás és az egyenlőség regionális és - ami fontos - globális szinten.
 

Főbb kategóriák (futó projektjeink)
ERASMUS +
Pályázatfigyelés
News reference

Eredményesen halad a PTE ÁOK anatómusai által elnyert európai uniós projekt (LEANBODY ERASMUS+ KA2 projekt), melyben horvát és cseh kollégák mellett cambridge-i anatómusokkal és a Karolinsk

The 1st LTT Event of the LEANBODY (Erasmus+ KA220) project will take place on 16-18 August 2022. The event will be hosted by University of Cambridge

The Masaryk University organized a Kick-off meeting in connection

The 1st Kick-off meeting of the LEANBODY (Erasmus+ KA220) project will take place on 9-10 December 2022. The event will be hosted by Masaryk University.